Fallbeskrivningar "Venös Tromboembolism i den kliniska vardagen"

Månadens patientfall

Månadens patientfall ”November 2021” presenteras
av Öl Mårten Söderberg

Venösa trombossjukdomar, djup ventrombos och lungemboli, är efter hjärtinfarkt och stroke, de vanligaste kärlsjukdomarna. De förekommer i alla åldrar, i nästa alla specialiteter och i alla vårdformer. Kunskap om patofysiologi, klinik och behandling är väsentlig för all sjukvårdspersonal. Tidig upptäckt, korrekt diagnos och rätt behandling i rätt tid är viktigt för att minska morbiditet och mortalitet. Venösa tromboser är vanliga som komplikationer till en rad andra tillstånd, till exempel efter höftoperationer, vid cancerbehandling, vid graviditet, efter trauma och nu senast, som en komplikation vid Covid-19-infektion, framförallt vid sjukhusvård.
Befolkningen åldras, fler och fler överlever sjukdomar som tidigare var dödande, men med ökande risker för följdtillstånd som vi tidigare inte såg, bland annat venösa tromboser.
Symtomen vid tromboser är varierande och kan likna andra tillstånd, symtomen kan vara lindriga och i vissa fall livshotande. Forskning om sjukdomarnas mekanismer, diagnostik och behandling pågår kontinuerligt och kunskapsnivån ökar hela tiden.
Det finns nya tekniker för diagnostik och det har kommit, och kommer(?) nya behandlingar som kan underlätta hanteringen, men fortfarande är det sjukvårdspersonalens kunskap och skyndsamhet i handläggningen som är grunden för hur det går.

För några år sedan, 2012, skrev jag tillsammans med några kollegor en temabok med Leo Pharma med titeln ”Fallbeskrivningar – venös tromboembolism i den kliniska vardagen”, där vi presenterade just patientfall som vi träffat på i vårt dagliga arbete. Den nu aktuella skriften är en fortsättning på detta arbete, där främst tillkomsten av nya orala antikoagulantia (NOAK), och tromboser i samband med Covid-19-pandemin 2020 är nya inslag.
Hoppas att ni har nytta av fallen, glöm inte att fråga och glöm inte att fortsätt leta efter de rätta svaren! Återkom gärna med frågor via redaktionen.

 

78-årig man med höftledsartros

Ensamstående man, har aldrig varit rökare, nekar alkohol, har arbetat i hela livet, främst som brevbärare och är nu mycket upprörd över vad postdistributörerna håller på med.

Patienten har ingen övervikt, är vältränad och mycket vital för sin ålder. Han cyklar och simmar men har svårt att springa p.g.a. smärta i sin vänstra höft, detta sedan flera år.

Han kontaktar sin distriktsläkare som bedömer att det är artros och ordnar med rtg av höften.
Röntgenundersökning av höften påvisar påtaglig coxartros och man diskuterar op.

Han får en tid på ortopedmottagningen för en preoperativ bedömning. Man kompletterar anamnes och status och går igenom risker och möjligheter.

 

Fråga 1

Hur stor är DVT-risken om man inte ger farmakologisk profylax?

1. <5%
2. 10-30%
3. 30-50%
4. >50%
5. Kan inte bedömas utan mer information.

Fråga 2

Vilken trombosprofylax bör man ge och hur länge? (Flera alternativ kan vara rätt.)

1. LMH profylaxdos, 2 v.
2. NOAK profylaxdos, 2 v.
3. LMH profylaxdos, 4 v.
4. NOAK, profylaxdos 4 v.
5. LMH fulldos, 6 v.
6. NOAK, fulldos, 6 v.

Vårt svar på fråga 1 (tryck på plusset nedanför)
Fråga 1: alternativ 4.

Kommentar
Risken för en DVT är mycket stor i denna patientgrupp som skall genomgå artrosoperation och även andra stora operationer, framförallt vid cancer.

Hereditet, fetma, tidigare VTE och känd cancer ökar risken, liksom förekomst av inflammatoriska- eller systemsjukdomar.
Kontraindikationerna är få och riskerna är få med korrekt genomförd trombosprofylax.

Vårt svar på fråga 2 (tryck på plusset nedanför)
Fråga 2: alternativ 3 eller 4.

Kommentar
Aktuella rekommendationer är LMH eller NOAK i profylaxdos i upp till 4 veckor efter större ortopediskt plastikingrepp. Vid frakturkirurgi rekommenderas i första hand profylax med LMH. Man kan i vissa fall förlänga behandlingstiden. Vid ingrepp i knä t.ex. gonartros, rekommenderas LMH eller NOAK i 2 veckor.

Nu finns temaboken ”Fallbeskrivningar – Venös tromboembolism i den kliniska vardagen” del 2 att beställa. Vänligen kontakta LEO Pharma.

Synpunkter som framföres i boken är författarens egna och delas nödvändigtvis inte av LEO Pharma.
Månadens patientfall inom venös tromboembolism är utarbetad av Överläkare Mårten Söderberg,  Internmedicin, Södersjukhuset Stockholm september 2020.
Rekommenderad fortsatt läsning