Kopplingen mellan kronisk njursjukdom och venös tromboembolism

Ett antal studier pekar på att kronisk njursjukdom (CKD) , är mer vanligt än vad man tidigare har trott. En amerikansk studie1-4 som spände över fem år påvisade CKD i stadie 1 till 4 bland 13% av den undersökta populationen. Den franska MONA-LISA-studien5 visar att utbredningen av CKD var 8,2% i åldrarna 35 till 75 år (där CKD definierades av en glomerulär filtrationshastighet(GFR), på 60 ml ned till 15 ml/ min/1,73 2). Samtidig pekar samma studie på att CKD är underdiagnostiserat.

Patienter med CKD har högre nivåer av vissa koagulationsfaktorer och flera studier visar också på en stark koppling mellan CKD, och venös tromboembolism (VTE).6 plus kommentarer CKD är vanligt förekommande hos patienter med VTE. Cook et al.7 rapporterar att 22,1 procent av VTE-patienterna hade en kreatininclearance på <60 ml/min. Patienter med denna kombination har en högre dödlighet än patienter med enbart CKD8. Dessutom visar det så kallade RIETE-registret att antalet patienter med både CKD och VTE ökar över tid9 10. CKD utgör också en riskfaktor för aterotrombos11, kardiovaskulär morbiditet och mortalitet12 samt dödlig lungemboli (LE)13. Det är vidare också en riskfaktor för att utveckla symptomatisk LE och större blödningar14 Översiktsartikeln a ”Renal function and venous thromboembolic diseases”14 tar upp behovet av screening och diagnosställande genom att tillämpa en adekvat formel för att mäta den glomerulära filtrationshastigheten (GFR). Artikeln behandlar de olika antikoagulantia som finns för behandling på patienter med CKD. Den konkluderar att hantering av olika riskfaktorer för CKD-progression såsom diabetes, högt blodtryck och nefrotoxiska läkemedel kan sänka progressionen av CKD och reducera risken för VTE och risken för dödlighet som är kopplat till GFR.

1) Coresh J, Astor BC, Greene T, Eknoyan G, Levey AS. Prevalence of chronic kidney disease and decreased kidney function in the adult US population: Third national health and nutrition examination survey. Am J Kidney Dis 2003;41:1—12.

2) Coresh J, Selvin E, Stevens LA, Manzi J, Kusek JW, Eggers P, et al. Prevalence of chronic kidney disease in the United States. JAMA 2007;298:2038—47.

3) Levey AS, Eckardt KU, Tsukamoto Y, Levin A, Coresh J, Rossert J, et al. Definition and classification of chronic kidney disease: a position statement from Kidney disease: improving global outcomes (KDIGO). Kidney Int 2005;67:2089—100.

4) KDOQI clinical practice guidelines and clinical practice recommendations for anemia in chronic kidney disease. Am J Kidney Dis 2006;47:S11—45.

5) Bongard V, Dallongeville J, Arveiler D, Ruidavets JB, Cottel D, Wagner A, et al. Estimation et caractérisation de l’insuffisance rénale chronique en France. Ann Cardiol Angeiol 2012;61:239—44.

6) Shlipak MG, Fried LF, Crump C, Bleyer AJ, Manolio TA, Tracy RP,et al. Elevations of inflammatory and procoagulant biomark-ers in elderly persons with renal insufficiency. Circulation 2003;107:87—92.

7) Cook LM, Kahn SR, Goodwin J, Kovacs MJ. Frequency of renal impairment, advanced age, obesity and cancer in venous thromboembolism patients in clinical practice. J Thromb Haemost 2007;5:937—41.

8) Farooq V, Hegarty J, Chandrasekar T, et al. Serious adverse incidents with the usage of low molecular weight heparins in patients with chronic kidney disease. Am J Kidney Dis. 2004;43:531-537.

9) Monreal M, Falgá C, Valle R, Barba R, Bosco J, Beato JL, et al. Venous thromboembolism in patients with renal insufficiency: findings from the RIETE registry. Am J Med 2006;119: 1073—9.

10) Trujillo-Santos J, Schellong S, Falga C, Zorrilla V, Gallego P, Barrón M, et al. Low-molecular-weight or unfractionated heparin in venous thromboembolism: the influence of renal function. Am J Med 2013;126 [425- 434.e1].

11) Zahran M, Nasr FM, Metwaly AA, El-Sheikh N, Khalil NSA, Harba T. The role of hemostatic factors in atherosclerosis in patients with chronic renal disease. Electron Phys 2015;7:1270—6.

12) Go AS, Chertow GM, Fan D, McCulloch CE, Hsu C. Chronic kidney disease and the risks of death, cardiovascular events, and hospitalization. N Engl J Med 2004;351:1296—305.

13) Trujillo-Santos J, Lozano F, Lorente MA, Adarraga MD, Hirmerova J, Del Toro J, et al. A prognostic score to identify low-risk outpatients with acute deep vein thrombosis in the lower limbs. Am J Med 2015;128 [90-e9- 15].

14) Janus N, et al. Renal function and venous thromboembolic diseases. J Mal Vasc (2016)

Rekommenderad fortsatt läsning