Cancerpatienter har bristande kunskaper om risker för VTE

En undersökning genomförd 2018 bland cancerpatienter i sex europeiska länder visar att så många som 72 procent av respondenterna var omedvetna om att cancerpatienter löper en högre risk än normalt att utveckla trombos. ECPC, Europas största paraplyorganisation för cancerpatienter, som ligger bakom undersökningen uppmanar i sin undersökningsrapport (lägg in en länk för nedladdning av rapporten här) både kliniker och patientorganisationer att göra mer för att öka kännedomen om riskerna med cancerassocierad trombos.

Bland de 28 procent som redan kände till den förhöjda risken för cancerpatienter att få trombos, hade de flesta fått reda på det muntligt av sin sjukhusläkare (12 %) eller av en allmänläkare (5 %). Nästan lika många respondenter hade skaffat sig informationen genom egen research (10 %), vanligtvis på internet. Den största andelen (26 %) av de patienter som redan kände till den högre risken för cancerpatienter att få trombos, hade blivit varse om detta först när de själv drabbats av trombos.

Förutom att verbalt informera om cancerassocierad trombos (CAT), rekommenderar ECPC läkare och sjuksköterskor att förse cancerpatienterna med skriftlig information eller hänvisa dem till pålitliga informationskällor på webben.

Låg kunskapsnivå om riskfaktorer och symptom

De respondenter som redan var medvetna om den högre risken för cancerpatienter att få trombos, uppgav själva att de hade en låg kunskapsnivå. Medvetenheten om individuella riskfaktorer varierade stort. Nästan alla respondenter (90 %) sade att de var medvetna om riskerna relaterade till inaktivitet; men färre än hälften (46 %) sade att de var medvetna om riskerna relaterade till strålbehandling.
Några av symptomen på CAT är relativt välkända, 73 % av respondenterna kände till att svullnad i fot, vrist eller ben kan vara ett tecken på Djup ventrombos (DVT) och 71 % kände till att andnöd kan vara ett tecken på lungembolism. Men andra symptom är mindre välkända: till exempel kunde något över hälften (57 %) ange att de var medvetna om att smärta, kramp och ömhet, ofta i vaden, kunde vara ett tecken på DVT, och 33 % visste att oregelbunden hjärtrytm kunde vara ett tecken på lungembolism.

ECPC rekommenderar hälso- och sjukvårdspersonal som informerar om CAT att de även behöver informera mer om de mindre kända riskfaktorerna och symptomen på sjukdomen.

Okunskap om enkla åtgärder mot CAT

De flesta cancerpatienter som är medvetna om CAT är också medvetna om många av de åtgärder de själva kan vidta för att minska risken; till exempel uppgav 87 % att promenader och 75 % att upphörd rökning, kunde reducera risken. Emellertid är andra preventiva aktiviteter mycket mindre kända.
Följaktligen rekommenderar ECPC att man behöver informera cancerpatienterna mer om de mindre kända åtgärder de kan vidta för att minska deras risker för att få CAT, särskilt de som är relativt enkla och kostar lite. Dessa åtgärder innefattar: att röra på fötterna, se till att hålla sig hydrerad och att sträcka på benen.

Fakta

The European Cancer Patient Coalition (ECPC) är den största europeiska paraplyorganisationen för cancerpatienter och innefattar nästan alla former av cancer.
”Cancer-associated thrombosis awareness survey” presenterades i oktober 2018.
1 344 respondenter fördelade på följande länder deltog i undersökningen:

  • Tyskland 175
  • Grekland 267
  • Italien 246
  • Spanien 332
  • Storbritannien 324

Undersökningen genomfördes av Quality Health Limited på uppdrag av European Cancer Patient Coalition med stöd från LEO Pharma.

Rekommenderad fortsatt läsning